Alert Ebinstein

V tomto roce se připomínáme minus 5-tileté výročí zmizení velkého ebučence Alerta Ebinsteina při slavné televizní show jedenácti ebtimistů "EE in Acropolis" na jaře 2009. Nezaškodí si proto osvěžit životní osudy tohoto velikána čs. Ebicyklu:

ALERT EBINSTEIN ebistorik, ebigot, ebuita, ebigon, ebiňák a velký ebihistor se ve svém životním díle zabýval také ebistorií Ebicyklu a významem dochovaných ebislov a stal se zakladatelem původní praebilingvistiky. Již ve svých "Předúnorových listech" vydávaných od roku 1945 do roku 1947 zmínil velkou pravděpodobnost existence hnutí kráčejícího napříč historií vesmíru. Podle svého jména je označil zkráceným pseudonymem svého jména "EBI". Zlí jazykové tvrdí, že to byla přezdívka, pod kterou byl registrován na 2. správě STB. Pravda je však prostší. Ebinstein totiž již v prvním čísle svých "Předúnorových listů" předpověděl Únor 1948 a za to byl Státní bezpečností neustále popotahován a šikanován. Nakonec byla všechna vydání jeho listů zabavena a později v roce 1989 na příkaz generála Lorence skartována. Sám Ebinstein emigroval na ostrov Ebikini a od té doby o něm nikdo neslyšel. Přesto však zůstaly velké myšlenky ebistorika Alerta Ebinsteina zachovány jeho následovníkům. Dnes víme, že ve svých listech objasnil význam více než 30.000 ebislov a vyslovil teorii "tzv. zaebicyklení vesmíru". Vesmír je podle ní uzavřen sám do sebe nejen v prostoru, ale i v čase. To tedy znamená, že jdete-li v čase dopředu, přijdete nakonec na totéž místo časové osy z minulosti. Tímto vysvětlením Alert Ebinstein vysvětlil základní dogma Ebicyklu, že totiž "nultý ročník ebicyklu se jel to léto před velkým třeskem a zúčastnili se ho všichni ebicyklisté". Sám Alert však tomuto tvrzení nikdy zcela neuvěřil a aby to zatajil, doplnil dogma o dovětí "a tomu skálopevně věřím". Ebigon Alert Ebinstein nám však bohužel zanechal jednu dodnes stále nevyluštěnou záhadu a sice, zda se poslední ročník Ebicyklu jel to léto před velkým krachem vesmíru a nebo až po něm. Z hlediska zaebicyklení vesmíru to bylo vcelku jedno, ale kdo by např. nechtěl vědět, zda nultý ročník ebicyklu není současně posledním ročníkem ebicyklu a nebo zda se, ve shodě se zákonem o rostoucí entropii našeho vesmíru, ebicyklisty nakonec nestanou všichni známí žijící lidé. Aby nakonec Einstein mohl vysvětlit uzavřenost vesmíru nejen v prostoru, ale i v čase, definoval tzv. ebránu, tedy bod časoprostoru, v němž se po jeho dosažení změní znaménko před souřadnicí času z minusu na plus a naopak. Dojede-li Ebicykl do ebrány, přejde bez úhony přes zničující singularitu (velký krach a současně velký třesk) a dostane se do nové éry zaebicykleného vesmíru. "Ebrána musí existovat, pokud věříme v základní dogma Ebicyklu (Z. D. E.) a ve všechny jeho důsledky, jinak by totiž vesmír nebyl věčný a nekonečný a nebylo by možné uspořádat nultý ročník Ebicyklu to léto před velkým třeskem" byla poslední slova velkého myslitele zaznamenaná na palubě Jumba směřujícího přes Rio de Janeiro kamsi do Pacifiku.

Vedle teorie o zaebicyklení vesmíru se však velký Alert zabýval i podstatou a ebistorií čs. Ebicyklu. Velice známé jsou např. Ebinsteinovy studie zabývající se ebanačními šťávami čs. ebicyklistů, o čemž svědčí např. lékařská zpráva lékařů z Ebohnic, kde se svého času Alert léčil, o jeho závislosti na 5 ebanačních šťávách: na ebeginu, ebieru, ebrumu, Ebecherově punči a ebaturáku. Podle již nedochovaného svědectví Alerta Ebinsteina uvedeného v 5. čísle jeho "Předunorových listů" vydaném v ebirejenu 1945 však bylo ebanačních šťav celkem 49, což je zřejmý rozpor s lékařskou zprávou. Nelze tedy vyloučit, že Alert Einstein pokračoval ve výzkumu ebanačních šťav dokonce i v Bohnicích, tedy za zády ošetřujících lékařů.

Po svém úspěšném léčení se ale Alert rozhodl pro zdravou životosprávu a dokonce se zúčastnil několika plenivých jízd čs. Ebicyklu. Seznámení se zvyky ebicyklistů a jejich jízdou v ebanci (t.j. v peletonu) jej inspirovalo k postulování zákonitostí chování ebicyklistů při jízdě v tomto souebicyklí. Ebustorik Alert Ebinstein již v létě roku 1945 poprvé definoval celkem pět tzv. "ebančních postulátů" popisujících chování ebance ebicyklistů od 2. sekundy po jeho vzniku do doby 10 sekund před jeho definitivním rozpadem:

  1. stabilita ebance se nenaruší, jestliže počet eburelů v ebanci je sudé nebo záporné číslo (a nebo nula).
  2. absence kteréhokoliv typu ebicyklisty v ebanci vede zákonitě k jeho rozpadu. Platí, že ebanec, v němž je zachován ideální ebiotop, se nikdy nerozpadá kromě případu, kdy ebača sám vyhlasí signál "v ebanci je ebomba".
  3. poločas rozpadu ebance je roven počtu ebicyklistů v ebanci vydělený dvěma (v hodinách).
  4. jestliže ebanec obsahuje jediného ebicyklistu, dojde k rozpadu ebance vzápětí.
  5. jestliže se v ebanci objeví ebludný Holanďan, zvýší se pozornost ebači dohlížejícího na soudržnost ebance a příslušné ebanční poločasy rozpadu se prodlouží.

Zkušenosti z mnohaletého plenění rozsáhlých oblastí střední Evropy v řadách čs. ebicyklistů dovedly nakonec Alberta Einsteina k vytvoření obecnějšího popisu chování ebance, než bylo 5 ebančních postulátů, a jako první definoval tzv. ebintropii, fyzikální veličinu odvozenou z entropie vesmíru. Při ideálním vývoji vesmíru jeho entropie pomalu ale nezadržitelně stoupá. Jak Alert správně odhalil, v období pořádání letních plenivých jízd a především vlivem zaebicyklení vesmíru je však její nárůst silně narušen. Tento stav bývá pravidelně vyvoláván dvěma pokaždé se opakujícími událostmi: 1) švédští "vasskové" během jízdy naleznou, přemístí a vztyčí několik set ebenhirů 2) během čs. jízdy se ztratí Mirek Janata, aniž se rozpadne její ebanec. A. Ebinsteinem poprvé definovaná "ebintropie" se na rozdíl od původní entropie chová zcela ideálně (t.j. neustále rovnoměrně roste) a to i v případě, když se právě konají letní ebicyklistické jízdy. K tomu sám Alert Ebinstein kdysi trefně podotkl: "Kdyby se Janata pravidelně jednou ročně neztrácel, nikdy by mne nenapadlo definovat tzv.ebintropii. Děkuji ebohu, že je Janata stále ebicyklistou ebludným Holanďanem a že vždy dojede do ebiendu, i když je to třeba až ebiráno". V této chvíli nám nezbývá než žasnout nad tím, jak je genialita myšlení Ebinsteina jednoduchá. Za tyto dvě věty se Alertovi dostalo označení titulem "ebius" nebo-li v ebištině titulem ebicyklista génius. Dnes si však asi jedna třetina všech světových ebučenců myslí, že Ebius je pseudonymum, jež ve svém dětství Ebinstein používal poté, co si sám zhotovil Ebiovu pásku. Přitom se však dnes má za to, že tzv. Ebiova páska (4-rozměrný model zaebicykleného vesmíru), tedy páska patřící Ebiusovi, je vyložený nesmysl vymyšlený přihlouplými novináři, a proto jeho tvůrcem nemůže být nikdo tak vzdělaný, jako byl Alert Ebinstein. Např. Alert již jako čtyřletý (na fotografiích byl v tomto věku fotografován jako holčička v šatičkách) správně tušil, že dokonce i manželství uzavíraná mezi ebicyklisty opačného pohlaví silně narušují plynulý nárůst entropie vesmíru, a proto již tehdy definoval novou fyzikální veličinu ebintropii. I když byla Alertka na svůj věk ebossible geniální, její neznalost základů Ebooleovy algebry ji vedla zprvu ke zcela chybné definici ebintropie, protože zapomněla, že někteří ebicyklisté jsou ebinomní, neboť používají při plenění ebik pro dva ebicyklisty. Až teprve jako sedmnáctiletý chlapec, když se seznámil s životními osudy čs. ebicyklisty Mirka Janaty, Alert znovu, tentokrát již správně, definoval ebintropii a nechtěně tím Mirka Janatu zařadil mezi 11 nejslavnějších ebicyklistů světa a tím i do slavného spolku EE. Tento původně německý spolek "Elf Ebtimisten" (11 ebtimistů) založený Hans Joachim Ebremsem a dalšími 10 celosvětově známými ebicyklisty Karlem Ebájem, Alfrédem Ebiksonem, Mirkem Janatou, Erosem Ebarazzuccem, Rashmanem Radžívem, Jean Jacques Custeau, Alertem Ebinsteinem, Juanem Ebose, Heinz Wozipivem a Lajozsem Ebacsem si dal do vínku nelehký úkol šířit mezi ebicyklisty ebtimistickou náladu. Tito ebicyklisté se snažili šířit ebtimismus mnoha povedenými kousky. Mezi světově vyhlášená čísla, která předváděli vždy statisícovému publiku na velkých fotbalových stadiónech, patřilo např. zablácení zadních odrazek ebiků a vypití tupláku ebieru za 6 sekund, rozlomení přední vidlice ebiku ve Vihorlatu nebo shození kopule hvězdárny spojené se současným rozlomením dalekohledu hvězdáře Tycho d Ebrahe. Vyloženým propadákem ale např. bylo zkonzumování 10 bochníků červeného Maškova chleba za 8 hodin 11 minut a 6,4 sekundy. Mezi všeobecně pochvalně přijímané počiny spolku EE patří např. do všech světových jazyků přeložený návod pro osádky hitláku IC Košičanu "Jak vyložit ebiky ve správných stanicích za dobu kratší než 1 týden". Každý si jinak jistě vzpomene na název slavné televizní show EE IN ACROPOLIS pořádané na jaře roku 2009 v řecké Akropoli. Jedenáct slavných světových ebtimistů (mezi nimi i náš Mirek Janata) zařadilo mezi své kousky parádní číslo "průchod ebicyklu ebránou" a tím chtělo dokázat dosud ne zcela potvrzenou teorii Alerta Ebinsteina o uzavřenosti vesmíru v čase i prostoru t.j. jeho tzv. zaebicyklenost. Pokus se jim zřejmě zdařil, neboť všech 11 EE navždy zmizelo z našeho současného světa. Přední ebučenci z EBAV se ale domnívají, že ebtimisté pravděpodobně dál předvádějí své slavné kousky, i když na zcela jiném místě našeho časoprostoru. Dnes se má všeobecně za to, že to sice je na 3. oběžnici naší sluneční soustavy, ale někde v severní Pangei přibližně na přelomu prvohor a druhohor. Přes tuto skutečnost se však stále řada ebučenců domnívá, že se Albert Einstein ve skutečnosti nachází na zcela jiném místě časoprostoru. Jednou z variant je např. atol Ebikini, kam prý Alert Ebinstein emigroval, aby unikl před pronásledováním Státní bezpečností. Důvodem pro jeho útěk však mohl být i nezdar při pokusu s Ebiovou páskou, jak vypověděl např. Eduard Ebeneš, známý ebistorik, ebolog a ebučenec a současně kolega ebistorika Alerta Ebinsteina v redakci Předúnorových listů vydávaných v Praze v období 1945 až 1948. Svým bádáním na poli ebistorie Eduard Ebeneš významně přispěl k poznání čs. ebicyklistických jízd použitím evoluční teorie "inteligentního designu" ebalchymisty Michaela Ebehe k popisu čs. Ebicyklu, když její nic neříkající název pozměnil na teorii "inteligentního ebicyklisty". Pouhá záměna jediného slova hned inspirovala jeho kolegu Alerta Ebinsteina k vyslovení jeho převratné teorie o "zaebicyklení vesmíru" (t.j. o uzavřenosti vesmíru do sebe v prostoru i v čase). Ačkoliv byl Alert Ebinstein skálopevně přesvědčen o správnosti své teorie, věděl, že pokud se mu nepodaří k základnímu dogma čs. ebicyklistů (Z.D.E.) připojit další dva nebo tři důkazy o její správnosti, zbortí se mu jeho dílo jako domeček z karet. Ebučenecká veřejnost ve své většině věří v existenci tzv. ebrány, jež je pravděpodobně důvodem zmizením slavného spolku EE, avšak na důkaz o zaebicyklení vesmíru pomocí pokusu s Ebiovou páskou doposud stále čeká. Ebiova páska čili klasicky model 4-rozměrného časoprostoru, na kterém má být demonstrováno tzv. zaebicyklení vesmíru, je však trnem v oku mnoha ebadatelů. Ti Ebiovu pásku odmítají, protože modelování vývojových cyklů vesmíru trvá na jejím modelu nejméně několik miliard roků a žádný z demonstrujících pokusů probíhajících současně na mnoha místech světa ještě nebyl řádně dokončen. Pro ně tak zatím jediným skutečným důkazem zaebicyklení vesmíru stále zůstává jen Z.D.E. (čili základní dogma ebicyklu - pozn. autora).

Ottakar L.Vložit nový příspěvek  |  Zobrazit vše  |  Sbalit vše